مانور زلزله در کتابخانه عمومی سید سجاد و سیده فاطمه موسوی

 

مانور زلزله و برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ایمنی در برابر زلزله در کتابخانه عمومی امام حسین(ع)