قصه «لانه خالی» نوشته کلرژوبرت در بخش کودک توسط خانم موسوی، کتابدار کتابخانه الهیه به اجرا درآمد. سپس توسط عروسک های کاغذی قصه گفته شده توسط کودکان به صورت نمایش اجرا شد. به نمایش درآمدن قصه گفته شده بسیار مورد توجه کودکان است و همگی دوست دارند در نقش شخصیت های قصه باشند این امر به درک بهتر داستان نیز کمک می کند.