فعالیت خلاقانه آموزشی با حضور هدی سالارپور، کتابدار کتابخانه استاد روزبه در مدرسه ناصریان هم زمان با تدریس حرف «ک» ، صورت گرفت. وسایل کمک آموزشی جهت تدریس و معرفی کتاب و کتابخانه توسط کتابدار مربوطه طراحی گردید و از آموزگار خواسته شد اولین کلمات آموزشی حرف «ک» به دانش آموزان، کتاب، کتابخانه و کتابدار  باشد.