نشست جمع خوانی کتاب «شاه رفت»

 

نشست جمع خوانی کتاب «غزه در حصار»

 

نشست جمع خوانی کتاب «گلی برای آخرین پیامبر»